free web templates

Workshops - Babyshower - Gender Reveal Party - Vrijgezellenfeest - Buurtfeest - Teambuilding -
Personeelsfeest - Teamuitje - Kinderfeest - Verjaardag - Jubileumfeest - Sweet 16 Party - Geslaagd

1. Algemene Voorwaarden Aankopen Webshop

Artikel 1 Algemeen
1.1 Bij het bestellen van een artikel aanvaard u de algemene voorwaarden.
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij voorgestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, blijft de prijs die bevestiging vermeld staat geldig.
Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u het geldende tarief van PostNL op moment van
 het sluiten van de overeenkomst.
4.2 Bestelde producten kunnen op afspraak worden afgehaald.
4.3 verzenden is altijd op eigen risico Kamp Creatieve Workshops and more kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door bezorgen.
Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Omdat alle producten voor u persoonlijk in opdracht worden gemaakt, geldt er geen afkoelperiode en
 kunnen de producten niet geretourneerd worden.
Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de opdracht uiterlijk binnen 15 werkdagen te
 leveren .Dit kan door drukte afwijken, dit wordt dan tijdig aan u doorgegeven.
Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via bank overschrijving of contant bij afhalen.
Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Kamp Creatieve Workshops and more raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur per e-mail te melden.
Artikel 9 Garantie
9.1 Kamp Creatieve Workshops and more staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
9.2 De koper kan geen beroep doen op garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan
 Kamp Creatieve Workshops and more verschuldigd is, heeft voldaan.
 Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Kamp Creatieve Workshops and more niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade.
Artikel 12 Toepasselijk Recht
1.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van
 toepassing
 Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@kampworkshops.nl. Uiterlijk binnen
 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 1. Algemene Voorwaarden Aankopen webshop

Artikel 1 Algemeen
1.1 Bij het bestellen van een artikel aanvaard u de algemene voorwaarden.
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij voorgestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, blijft de prijs die bevestiging vermeld staat geldig.
Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u het geldende tarief van PostNL op moment van
 het sluiten van de overeenkomst.
4.2 Bestelde producten kunnen op afspraak worden afgehaald.
4.3 verzenden is altijd op eigen risico Kamp Creatieve Workshops and more kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door bezorgen.
Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Omdat alle producten voor u persoonlijk in opdracht worden gemaakt, geldt er geen afkoelperiode en
 kunnen de producten niet geretourneerd worden.
Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de opdracht uiterlijk binnen 15 werkdagen te
 leveren .Dit kan door drukte afwijken, dit wordt dan tijdig aan u doorgegeven.
Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via bank overschrijving of contant bij afhalen.
Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Kamp Creatieve Workshops and more raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur per e-mail te melden.
Artikel 9 Garantie
9.1 Kamp Creatieve Workshops and more staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
9.2 De koper kan geen beroep doen op garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan
 Kamp Creatieve Workshops and more verschuldigd is, heeft voldaan.
 Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Kamp Creatieve Workshops and more niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade.
Artikel 12 Toepasselijk Recht
1.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van
 toepassing
 Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@kampworkshops.nl. Uiterlijk binnen
 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 

2. Algemene Voorwaarden Deelname Workshops

Definities
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met Kamp Creatieve Workshops and more. Met “partners” worden alle bedrijven bedoeld waarmee Kamp Creatieve Workshops and more samenwerkt. In de voorwaarden betekent “evenement” een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Kamp Creatieve Workshops and more. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het uitje of het evenement schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Programma
Alle besproken programmaonderdelen, programmatijden en samenstellingen van arrangementen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer Kamp Creatieve Workshops and more te weinig aanmeldingen ontvangt kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door Kamp Creatieve Workshops and more wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd. Voor alle activiteiten geldt een minimale deelname. Wanneer de groep kleiner is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 6 personen, de groep bestaat uit 6 personen, er zal voor 6 personen worden berekend.
Op tijd
Bij deze willen wij nog benadrukken dat het erg belangrijk is om op tijd te komen met de groep. Dit i.v.m. met evt. voorafgaande en aansluitende groepen die ook een workshop boeken. Maar ook in het belang om een goede workshop te kunnen verzorgen. Het is mogelijk om 15 minuten vooraf binnen te komen, eerder niet, gezien we dan nog druk met de voorbereidingen zijn en om 15 minuten uit te lopen. Wanneer een groep te laat arriveert, zullen we genoodzaakt zijn om deze tijd in te halen en wil dat zeggen dat het programma evt. aangepast dient te worden aan de beschikbare tijd. Mocht er tijd zijn voor uitloop dan zullen we dit met de contactpersoon ter plekke bespreken of er evt. meerkosten aan verbonden zijn.
Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Kamp Creatieve Workshops and more verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Kamp Creatieve Workshops and more heeft verstrekt. Kamp Creatieve Workshops and more zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. Kamp Creatieve Workshops and more kan wijzigingen aanbrengen in het programma. Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met Kamp Creatieve Workshops and more. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van Kamp Creatieve Workshops and more. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Kamp Creatieve Workshops and more te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt voornamelijk voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Kamp Creatieve Workshops and more is tegenover Kamp Creatieve Workshops and more hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden - niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De minimumleeftijd van de deelnemers is in principe 18 jaar, bij deelname van minderjarigen, is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist.
Overmacht
(Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnen activiteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.
Annuleringen en wijzigingen
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging tot 14 dagen voor de workshop/ arrangement annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Kamp Creatieve Workshops and more.
Bij annulering meer dan 1 maand voor de workshop ben je € 30,00 ex btw aan administratie en overige kosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 1 maand 50 % van het totale bedrag.
Indien je binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop/ arrangement annuleert ben je het volledige bedrag van de workshop/ arrangement verschuldigd.
Wij adviseren in geval van ziekte, zwangerschappen of andere speciale situaties een speciale annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekering
.Wijzigingen in aantallen deelnemers
De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering in het aantal personen binnen een marge van 10%, kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het programma. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.
Wet koop op afstand
Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.
Prijzen en kosten
Alle kosten zijn incl B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.
De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief vervoer. Tenzij anders vermeld. Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. Kamp Creatieve Workshops and more behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.
Betalingen
De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de reservering een factuur ontvangen per post en/of per email (PDF), welke – tenzij anders vermeld - binnen 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan.
Bij boekingen geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor de workshop door ons dient te zijn ontvangen. Contant betalen op de dag van de workshop zelf is ook mogelijk. Eventueel meerverbruik tijdens het evenement of uitje zelf, dient op de dag van het uitje ter plaatse te worden voldaan. Wanneer er door Kamp Creatieve Workshops and more geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan Kamp Creatieve Workshops and more verschuldigd. Bovendien is Kamp Creatieve Workshops and more op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Kamp Creatieve Workshops and more maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste aan de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.
Deelname
Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door Kamp Creatieve Workshops and more is vrijwillig.
Kamp Creatieve Workshops and more behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben te weigeren voor deelname aan de activiteiten. Kamp Creatieve Workshops and more mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat.
Rechten van intellectuele of industriële eigendom van Kamp Creatieve Workshops and more
Kamp Creatieve Workshops and more beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de websites van Kamp Creatieve Workshops and more en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, dat in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Kamp Creatieve Workshops and more. Het is niet toegestaan de websites en ander door Kamp Creatieve Workshops and more ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. Het is niet toegestaan de website van Kamp Creatieve Workshops and more aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan op de websites van Kamp Creatieve Workshops and more een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan Kamp Creatieve Workshops and more behoort of door anderen dan de door Kamp Creatieve Workshops and more ingeschakelde webdesigner is ontwikkeld. Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, verbeurt de overtreder een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van
€ 1.000,- (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, dat naar keuze van Kamp Creatieve Workshops and more. Dit laat iedere andere mogelijke actie van Kamp Creatieve Workshops and more onverlet. Tevens komt Kamp Creatieve Workshops and more bij schending van het Auteursrecht -hetgeen een misdrijf is- het recht toe aangifte te doen
van deze schending, hetgeen uw strafrechtelijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door Kamp Creatieve Workshops and more te nemen civielrechtelijk actie ten opzichte van de overtreder onverlet.
Aansprakelijkheid en schade
Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Kamp Creatieve Workshops and more nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Kamp Creatieve Workshops and more zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dienen in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen. Kamp Creatieve Workshops and more is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Kamp Creatieve Workshops and more. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Kamp Creatieve Workshops and more. Iedere aansprakelijkheid van Kamp Creatieve Workshops and more is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door Kamp Creatieve Workshops and more voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,-.Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen Kamp Creatieve Workshops and more, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden ten opzichte van de opdrachtgever van Kamp Creatieve Workshops and more een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij Kamp Creatieve Workshops and more kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld. Kamp Creatieve Workshops and more is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende
was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend .De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Kamp Creatieve Workshops and more aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
Klachten
Kamp Creatieve Workshops and more is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. Kamp Creatieve Workshops and more is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden. Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden, waarna Kamp Creatieve Workshops and more een ontvangstbevestiging zal sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij uitvoerende partners. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.

Kamp Creatieve Workshops and more...

Adres
Stokkelersweg 3 
7604 PM Almelo 

Contacten
Email: info@kampworkshops.nl 
Telefoon: 06-20994957

Openingstijden
Iedere dag van de week.VOLG ONS!